Sportkoera JUUNIORIKARIKAS

SUUR JUUNIOR: noored koerajuhid 15-17a

Harjutused:

1.Kõrvalkõnd rihmaga (20 punkti)
Käsklus: "kõrval". Käskluse andmine on lubatud ainult liikumist alustades ja tempomuutustel.
Harjutuse kirjeldus: Kõrvalkõnd sooritatakse skeemi järgi. Koer liigub tähelepanelikult, rõõmsalt, keskendunult ja otse koerajuhi vasakul küljel nii, et koera abaluu on kohakuti koerajuhi põlvega. Koerajuht hoiab rihma vasakus käes ja rihm ei tohi olla pinges. Kui koerajuht peatub, peab koer käskluseta kiiresti ja otse tema kõrvale istuma. Liikumiskiirusteks on normaalne kõnnitempo, jooksmine ja aeglane kõndimine. Pöörded on 90- ja 180-kraadised. Normaalse kõnnitempoga liikudes tuleb skeemis sooritada vähemalt 2 parem-, 1 vasak- ja 2 ümberpööret. Pärast harjutuse lõpetamist võtab koerajuht koeralt rihma ära ja paneb selle üle õla või taskusse.
Hindamine: Koera etteruttamist, koerajuhist eemal kõrval kõndimist, mahajäämist, aeglast või ebakindlat istumist, koerajuhi lisakäsklusi, füüsilist mõjutust koerajuhi poolt, koera mittetähelepanelikkust kõrvalkõnni kestel kõikidel liikumiskiirustel ja kõikidel pööretel ja/või koera rõõmutut töösse suhtumist loetakse vigadeks.

Skeem kõrvalkõnni jaoks:


2. Istuma jäämine (20 punkti)
Käsklused: "kõrval", "istu"
Harjutuse kirjeldus: Koerajuht alustab korrektsest algasendist koos vabalt kõrval kõndiva koeraga liikumist (jalutusrihm võetake ära enne harjutuse alustamist). Kuni "istu" käsu andmiseni liigub koer tähelepanelikult, rõõmsalt, kiirelt ja keskendunult koerajuhiga kaasa, säilitades otsest asendit koerajuhi põlve kõrval. Pärast 10-15 sammu koerajuht peatub ja annab koerale käskluse "istu". Käskluse peale peab koer koheselt ja liikumissuunas istuma. Pärast käsklust liigub koerajuht tagasi vaatamata 15 sammu edasi, peatub ja pöörab seejärel ümber ning tuleb koera juurde tagasi.
Hindamine: Vigast või ebakorrektset ettevalmistavat osa, koera aeglast istumist, rahutut ja mittetähelepanelikku istumist hinnatakse vastavalt. Kui koer reageerib koerajuhi peatumisele ja istub seetõttu enne, kui koerajuht annab käskluse "istu", siis seda veaks ei loeta. Kui koer istumise asemel lamab või jääb seisma, võetakse maha 10 punkti.

3. Lamama jäämine ja juurdetulek (20 punkti)
Käsklused: "kõrval", "lama", "siia", "kõrval"
Harjutuse kirjeldus: Koerajuht alustab korrektsest algasendist koos vabalt kõrval kõndiva koeraga liikumist. Kuni "lama" käsu saamiseni liigub koer tähelepanelikult, rõõmsalt, kiirelt ja keskendunult koerajuhiga kaasa, säilitades otsest asendit koerajuhi põlve kõrval. Pärast 10-15 sammu koerajuht peatub ja annab koerale käskluse "lama". Käskluse peale peab koer koheselt ja liikumissuunas lamama. Pärast käsklust liigub koerajuht tagasi vaatamata 20 sammu edasi, peatub ja pöörab seejärel ümber oma rahulikult ja tähelepanelikult lamava koera poole. Kohtuniku märguandel kutsub koerajuht koera enda juurde kasutades käsku "siia" või koera nime. Koer peab tulema rõõmsalt, kiirelt ja otsejoones koerajuhi juurde ja istuma tihedalt ja otse koerajuhi ette. Pärast käsklust "kõrval" läheb koer kiirelt ja otse koerajuhi vasaku jala kõrvale algasendisse.
Hindamine: Vigast või ebakorrektset alustavat osa kuni käsu saamiseni, koera aeglast lamamist, rahutust, aeglast juurdetulekut või aeglustamist koerajuhi juurde jõudes, koerajuhi harkisjalgset seisakut, vigast koerajuhi ette istumist ja vigast harjutuse lõppu hinnatakse vastavalt. Kui koer jääb seisma või istub peale käskluse saamist, võetakse maha 10 punkti.

4. Tõke (20 punkti)
Käsklused: "istu", "hopp", "siia" "kõrval"
Harjutuse kirjeldus: Koerajuht võtab algasendi sobival kaugusel tõkke ees, jätab koera käsuga sinna istuma ning liigub ise seejärel teisele poole tõket, jäädes seisma sobivale kaugusele tõkkest, näoga koera poole. Saades käskluse "hopp", peab koer ületama tõkke sujuvalt ja riivamata ning järgneva käsuga "siia" tulema tihedalt ja otse koerajuhi ette istuma. Pärast käsklust "kõrval" läheb koer kiirelt ja otse koerajuhi vasaku jala kõrvale algasendisse. Tõke peab olema 1-1.5 meetri laiune ja maksimaalselt sama kõrge, kui on koera turjakõrgus.
Hindamine: Vigast algasendit, koera kõhklevat või jõuetut hüppamist, ennetamist ja vigast harjutuse lõppu loetakse veaks. Tõkke puudutamise eest tuleb maha võtta kuni 2 punkti ja tõkkele toetamise eest kuni 4 punkti. Kui koer ei soorita hüpet, antakse harjutuse eest 0 punkti.

5. Eseme toomine (20 punkti)
Käsklused: "too", "anna", "kõrval"
Harjutuse kirjeldus: Koerajuht viskab korrektsest algasendist eseme vähemalt 15 sammu kaugusele. Käskluse eseme toomiseks võib anda siis, kui toomisese on liikumatult paigale jäänud. Ese võib olla mistahes materjalist osalejale kuuluv ese. Koerajuhi kõrval vabalt ja rahulikult istunud koer peab pärast "too" käskluse saamist minema kiiresti ja otsejoones esemeni, selle koheselt üles võtma ning kiiresti ja otsejoones koerajuhile tooma. Koer peab istuma tihedalt ja otse koerajuhi ette, hoides eset rahulikult suus nii kaua, kuni koerajuht käsklusega "anna" temalt ära võtab. Käsklusega "kõrval" tuleb koer koerajuhi vasaku jala juurde algasendisse.
Hindamine: Vigast või ebakorrektset algasendit, aeglast järeleminekut, vigast üles võtmist, aeglast tagasitulekut, eseme mahapillamist, vigast etteistumist ja vigast harjutuse lõpetamist hinnatakse vastavalt. Eseme liiga lähedale viskamine nagu ka koerajuhi poolne abi, ilma et ta oma asendit muudaks, viivad punktide vähendamisele. Kui koerajuht lahkub oma kohalt enne harjutuse lõppu, võetakse maha 5 punkti. Kui koer ei too eset ära, antakse harjutuse eest 0 punkti.

JUUNIORIKARIKA eeskiri failina