IPO 2018 projekt, võimalikud muudatused IPO, FH ja BH eeskirjades

Mari Oblikas

Artiklit on täiendatud 11-14.11.2016 vastavalt uuele infole! Uued täiendused on sinise värviga.

Eeskirjade muutmise tausta kohta leiab infot ka Aivo kirjutatud blogiartiklist!

Järgnev artikkel on koostatud FCI töökoerte komisjoni liikmetele saadetud IPO 2018 eeskirjade projekti järgi. 2016. a lõpus eeskiri FCI Peakomiteelt heakskiitu ei saanud. Projekt ei ole kindlasti veel lõplik, kuni 2. märtsini 2017 oodatakse ettepanekuid ka liikmesriikidelt ja kindlasti võib tulla ka teisi muudatusi. Muudetud eeskirjade kehtivuse alguseks on planeeritud 1.01.2018.

Muudatuste üldolemus:

Kõrgeimates ehk nö võistlusklassides (IPO-3, IPO-FH) on muudatusi võistleja jaoks minimaalselt, hindamises mõnevõrra rohkem. Suurem osa muudatusi puudutab aga madalamaid klasse ja eeskirja koostajate eesmärk on teha madalamad klassid lihtsamaks ja kõrgematest selgemalt erinevaks.

Muutused alade osas:

FH alal ümberkorraldused – lisandub lihtsam eelaste FH V, muutused FH1 astmes.

BH kui eksami/võistlusala – alles jääb praegune BH kui test ja lisandub 3 klassiga kuulekuseala (BgH-1, BgH-2, BgH-3).

Lisandub vastupidavuskatse AD, mis seni oli rahvuslik ala.

Üldist korraldamises ja hindamises:

 1. Osasoorituste arvestamine muutub BgH1-3, FH V vastavad igaüks ühele osasooritusele. IPO-VO vastab kahele osasooritusele (seni vastas 3 osasooritusele).
 2. Kohtunik võib hinnata päevas kuni 36 osasooritust, kuid MM-võistluste või rahvuslike meistrivõistluste puhul võib rahvuslik kennelorganisatsioon lubada ka rohkem arvu osasoorituste hindamist (seni: vaid MM-võistluste puhul).
 3. AD testil osalemise eelduseks on BH tulemus
 4. Dopingunõuded. Eksamil/võistlusel osaleva koera kehas ei tohi leiduda aineid, mis on FCI vastavas keelatud ainete nimekirjas.
 5. Koera sotsiaalne sobivuse hindamine. Kui koer eksami/võistluse käigus (ükskõik kas oma soorituse ajal, sellele eelnevalt või järgnevalt) üritab rünnata või hammustada inimest või koera või teeb seda, siis järgneb diskvalifitseerimine ja enne järgmisel katsel osalemist peab koer olema uuesti sooritanud BH testi.
 6. Rahvuslik kennelorganisatsioon võib otsustada, et rahvuslikel eksamitel/võistlustel on lubatud ainult nende poolt määratud ja kodulehel avalikustatud käsusõnad. Igal juhul on samas lubatud, et koerajuht annab käsklusi oma emakeeles (varem: käsklusi võib anda mistahes keeles).
 7. On täpsustatud, et kaelakett peab olema pikkade lülidega ja lõdvalt kaelas.
 8. On täpsustatud, et juhul kui 2 koera saavad kõigis osasooritustes võrdsed punktid ja jäävad kohta jagama, siis järgmist kohta välja ei anta. IPO-FH puhul on võrdse kogusumma puhul eespool koer, kellel on kõrgem punktisumma ühelt jäljelt.
 9. Katkestamise korral täpsustatud sõnastust: katkestamise korral antakse A ja B osas kõik punktid, mis on saadud katkestamise hetkeks lõpetatud harjutuste eest. C osas antakse katkestamise korral 0 punkti.
 10. Kui kohtunikul/korraldajal ei õnnestu leida koeralt kiipi, saab koerajuht kiibilugeja enda kätte ja saab üritada ise kiipi leida. Lõpliku kontrolli teeb sellisel juhul veelkord kohtunik (varem koerajuhi osa puudus).
 11. Hindamisel lisandub hinne "piisav" - 60-69% punktidest. Sooritatuks loetakse eksam/võistlus siis, kui saadakse vähemalt 60% võimalikest punktidest koolitusalal või igal osasooritusel (seni: vaja oli vähemalt 70% punktidest).
 12. Eksamil võib töötada 1 varrukamees (seni: alates 7st osalevast koerast oli vaja vähemalt 2 varrukameest).
 13. Jäljeesemed tuleb märgistada jäljemärgil oleva numbri järgi juhul, kui tegemist on kvalifikatsioonivõistlusega või FH eksami/võistlusega (seni: pidi märgistama kõigil eksamitel/võistlustel va IPO-1, IPO-VO ja IPO-ZTP klassides).

Jälg

Kõigi astmete puhul on märgitud, et nurkade vahele peab jääma vähemalt 50 sammu.

IPO-1 ja IPO-2: 3 eset, igaüks 7p, üks igal sirgel (viimane ese endiselt 3. sirge lõpus) (muutub esemete arv, seni: 2 eset 11p+10p).

IPO-3:  sama nagu enne

FH V: Eelduseks BH testi sooritamine. Jälg 600 sammu pikk, koerajuht teeb jälje, 5 sirget ja 4 nurka, neist 3 täisnurka, viimane nurk on teravnurk. 3 koerajuhile kuuluvat eset (3x7p). Jälg seisab enne ajamist 1,5 tundi, jälje ajamiseks aega 20 minutit. Ristuv jälg puudub.

FH1: Muudatused: Jälg seisab enne ajamist 2 tundi. Ristuv jälg 30 min enne jälje ajamist, sarnaselt FH2 astmele (seni: jälg seisab 3 tundi, ristuv 30 min pärast jälje mahapanekut).

FH2, IPO-FH: sama nagu enne. IPO-FH eelduseks on BH testi sooritamine, FH2 eelduseks FH1 sooritamine (varem oli FCI eeskirjas mõlema eelduseks BH test, meie kohalikus eeskirjas on FH1).

Ristuv jälg: Ristuv jälg võib nüüd läbida ühte sirget ka 2 korda (seni: ei tohtinud läbida ühte sirget rohkem kui korra).

Jäljetraksid: täpsustus Böttgeri trakside kasutamise osas – tuleb jälgida, et tagumine rihm ei oleks tagapool kui koera viimase roide juures, et vältida koera pehmete kudede kokkusurumist.

Esemete näitamine: on täpsustatud, et eset näidates peaks jäljeese asuma vahetult koera esikäppade ees või esikäppade vahel (seni: nö kirjutamata reegel).

On täpsustatud, et jäljeesemete üles tõstmiseks võib koerajuht seista nii koera paremal kui vasakul küljel (seni: koerajuht peab olema koera kõrval).

Juhul kui koer ei näita ühte eset ja seda ei leia ka jäljetegija, ei võeta näitamata eseme eest punkte maha. Juhul kui koera poolt näitamata ja jäljetegija poolt leidmata jäänud esemeid on rohkem, pakutakse koerajuhile võimalust ajada uut jälge. Kui koerajuht ei soovi uut jälge ajada, arvestatakse mitte leitud esemeid kui  näitamata jäetud esemeid. Kehtib vaid nendes klassides, kus on võõras jäljetegija (seni: kui koer eset ei näita, siis selle eest punkte ei anta).

Algusraport: täpsustatud on lubatud tegevusi koera jäljeks ettevalmistamisel. Raportile tulles peab 10-meetrine jäljerihm olema lahti ja juhul kui kasutatakse trakse, peavad need olema koeral selleks ajaks koeral seljas. Kuni raportini võib koer olla lühikese jalutusrihma otsas. Hiljemalt 2 meetrit enne jälje algust tehtud peatuse käigus tuleb jäljenöör panna asendisse, kus seda jälje ajamisel soovitakse kasutada (st näiteks esijalgade või esi- ja tagajalgade vahelt läbi).

Jälje algus: on täpsustatud, et juhul kui koerajuht paneb koera alguspunktist jäljele mitu korda (maksimaalselt lubatud 3), võetakse teise ja kolmanda jäljele saatmise eest punkte maha 1. sirge hinnangus.

Uuesti jäljele saatmine FH1, FH2, IPO-FH: Juhul kui koerajuht arvab, et koer ei ole õigesti jälge üles võtnud, saab ta üks kord koera tagasi kutsuda ja uuesti jäljele saata. Selle eest on kohustuslik võtta maha 4p. (seni: võimalik vaid FH1 astmes)

Jälje ajamine: rõhutatud on, et koer peab jälge ajama motiveeritult ja jätkama pärast nurga läbitöötamist jäljetööd nõutava intensiivsusega.

Koerajuhi käitumine nurgas: on täpsustatud, et nurgale lähenedes võib koerajuht jäljelt lahkuda kõige varem siis, kui koer on muutnud suunda ja töötab järgmisel sirgel.

Jäljerihm on koera jalgade ümber keerdus: Juhul kui koera liikumine on tugevalt takistatud võib koerajuht kohtunikult loa saades anda jäljenööri lõpus olles koerale "lama" käsu, sättida rihma korda, tulla uuesti rihma lõpu juurde ja saata koer käsuga uuesti jäljele. Punkte selle eest maha ei võeta.

Kiitmine jäljel: lisaks esemetel kiitmisele on lubatud koera tagasihoidlikult jälje ajamise ajal kiita kõigis astmetes, va IPO-3, FH1, FH2, IPO-FH (seni: kiitmine oli lubatud IPO-1, IPO-VO, FH2, IPO-FH).

Jäljele saatmine pärast seda, kui koer on läinud taga ajama metslooma ja koerajuht on ta peatanud käsuga „lama“. On täpsustatud, et pärast seda, kui koer on lamanud, kutsub koerajuht kohtuniku märguandel koera enda juurde käsuga „siia“ ja saadab seejärel uuesti jäljele.

Kohtuniku ja jäljetegija paiknemine jälje ajamise ajal: on rõhutatud, et selles piirkonnas, kus koeral on õigus otsida ehk 10 meetri raadiuses koerajuhist ja samuti 10 meetri raadiuses järgnevatest jälje osadest ei tohi viibida jäljetegija ega kohtunik.

Esemete "valenäitamine" FH2/IPO-FH, st eset ei ole selles kohas: Kui koerajuht läheb koera juurde: -2p, kui saadab koera uuesti jäljenööri lõpust: -1p (seni: määramata).

 

Kuulekus

Üldine: on rõhutatud, et koer peab käsklused täitma rõõmsalt, kõik hirmu või stressi väljendavad käitumised alandavad hinnet

Kuulekuseharjutused ja nende eest antavad punktid. Muudatused on punase ja sinisega:

Harjutus IPO-1 IPO-2 IPO-3
Kõrvalkäik 15 p (seni: 20) 15 p (seni: 10) 15 p (seni: 10)
Liikumiselt istumine 10 p 10 p 10 p
Liikumiselt lamamine ja juurdetulek 10 p, kõnnilt 10 p, kõnnilt 10 p, jooksult
Liikumiselt seisma jäämine - - (seni: 10) 10 p, jooksult
Toomine tasasel maal 15 p (seni: 10) 15 p (seni: 10) 10 p
Hüpe/hüpped koos toomisega üle 1 m tõkke Üks hüpe ilma toomiseta (seni: edasi-tagasi hüpped ja toomine) 15 p Edasi-tagasi hüpped ja toomine 15 p Edasi-tagasi hüpped ja toomine 15 p
Hüpe/hüpped koos toomisega üle A-tõkke Üks hüpe ilma toomiseta (seni: edasi-tagasi hüpped ja toomine) 15 p Üks hüpe ilma toomiseta (seni: edasi-tagasi hüpped ja toomine) 15 p Edasi-tagasi hüpped ja toomine 15 p
Edasisaatmine ja lamamine 10 p 10 p 10 p
Lamamine häiritud olukorras 10 p 10 p 5 p (seni: 10)
Kokku 100 p 100 p 100 p

Tõkked:

 • 1 m tõkkel on 80 cm kõrgune jäik osa ja selle kohal 1m kõrgusel plastmassist latt, mis kukub, kui koer hüppel sellele vastu läheb.

Rihmata kõrvalkäik: on rõhutatud, et inimgrupis peab koer käituma neutraalselt ja täpsustatud, et inimgrupis tuleb peatus teha ühe inimese lähedal.

Hindamise kohta on lisatud, et koera puudulikku motivatsiooni/töörõõmu, surutud või mitte piisavalt vaba olekut tuleb hindamisel arvesse võtta.

Liikumiselt istumine, lamamine, seismine: Hindamisel on rõhutatud, et vale asendi puhul võetakse kõigi muude vigade eest maha arvatud punktidele lisaks veel –5p.

Lamamiselt ja seismiselt juurdekutsumine: Koerajuht eemaldub pärast käsklust vähemalt 30 sammu (seni: 30 sammu). Juhul kui koer ei tule juurde ka pärast 3 "siia" käsku, siis on lubatud koerajuhil koera juurde minna ja järgmise harjutusega jätkata.

Viskehantli toomine: Hantlit ei visata, selle asetab 10 kaugusele koerajuhist abiline (seni: koerajuht viskas hantli)

On rõhutatud, et nii hantlile järgi minek kui sellega tagasitulek peavad olema sihipärased ja motiveeritud.

On täpsustatud, et koer peab hantlit rahulikult suus hoidma lisaks koerajuhi ees istumisele ka kogu toomise vältel.

Koerajuhi ees istumise ajal on nõutav, et koer koerajuhile eset korralikult presenteeriks.

Hindamisel on täpsustatud, et vigadeks alg- ja eesasendis on näiteks koera rahutu käitumine.

Hindamisel on täpsustatud, et kui koerajuht liigub algasendist eesmärgiga koera tooma motiveerida ja seeläbi koer toob hantli ära, siis antakse harjutuse eest hindeks „mitterahuldav“ (seni: Kui koerajuht lahkub oma kohalt enne harjutuse lõppu, hinnatakse harjutus “mitterahuldavaks”).

Algasend kõigis tõkkeharjutustes: koerajuht peab võtma algasendi tõkkest vähemalt 4 meetri kaugusele (seni: vähemalt 5 sammu).

Hüpe üle 1-meetrise tõkke: ainult IPO-1 astmes. Koerajuht võtab koeraga tõkke ees algasendi, jätab käsuga „istu“ koera istuma ja läheb ise teisele poole tõket, viimasest nõutavale kaugusele. Kohtuniku märguandel kutsub ta koera käsuga „hopp“, mille peale koer peab jõuliselt ja puhtalt tõkke ületama ja tulema koerajuhi ette korrektsesse asendisse istuma. 3 sekundi pärast võetakse koer käsuga „kõrval“ algasendisse (seni: toomine üle 1m tõkke. Uuendatud harjutus sarnaneb tõkke ületamisega KK-1 astmes).

Hüpe üle 1-meetrise tõkke, hindamine: sarnaneb üle tõkke toomise hindamisele, kui koer ajab plastlati maha, on kohustuslik maha võtta –4p.

Hüpe üle A-tõkke: IPO-1 ja IPO-2 astmetes. Koerajuht võtab koeraga tõkke ees algasendi, jätab käsuga „istu“ koera istuma ja läheb ise teisele poole tõket, viimasest nõutavale kaugusele. Kohtuniku märguandel kutsub ta koera käsuga „hopp“, mille peale koer peab jõuliselt A-tõkke ületama ja tulema koerajuhi ette korrektsesse asendisse istuma. 3 sekundi pärast võetakse koer käsuga „kõrval“ algasendisse (seni: toomine üle A-tõkke).

Toomine üle 1 m tõkke/A-tõkke: Hantlit ei visata, selle asetab abiline 10 m kaugusele tõkkest, kui koerajuht ja koer on võtnud algasendi. Hindamisel on täpsustatud, et juhul kui koer jätab ühe hüppe sooritamata, võetakse lisaks teiste vigade eest maha võetud punktidele lisaks veel –5p sooritamata hüppe eest. Kui koer ajab 1 m tõkkel plastlati maha (ükskõik, kas mineku- või tagasihüppel), on kohustuslik maha võtta –4p.

Juhul kui koer hüppab tõkke mineku- või tagasihüppel pikali ja sooritab toomise üle ümber kukkunud tõkke hüpates, võetakse kummagi hüppe eest maha –4p ehk kokku on võimalik harjutuse eest maksimaalselt saada 7p (1+5+1). Juhul kui koer ei soorita tagasihüpet üle ümber kukkunud tõkke, antakse harjutuse eest 0p (seni: Kui koer hüppab minekuhüppel tõkke pikali, harjutust korratakse, seejuures antakse esimese hüppe eest hindeks „madal mitterahuldav“ (- 4p)).

Hindamisel võetakse koerajuhi algasendist liikumise korral maha -4p (seni: hinne mittarahuldav)

Edasisaatmine ja lamamine: on täpsustatud, et juhul kui koer ei eemaldu vähemalt 50% nõutud vahemaast (ehk vähemalt 15 sammu) või ei peatu pärast 3. käsku, antakse harjutuse eest 0 punkti.

Täpsustatud on olukorda, kus koer pärast lamama minekut liigub kohalt ära – kui koer liigub ära rohkem kui 50% distantsist koerajuhi suunas, antakse harjutuse eest 0 punkti. Kui koerajuht annab pärast koera liikuma hakkamist lisakäsu ja koer peatub, võetakse maha kuni ­–5p. (seni: juhul kui koer läheb lamamiskohalt ära, antakse harjutuse eest 0 punkti.)

Hindamise osas on täpsustatud, et senised punktide vähendamise nõuded kehtivad vaid siis, kui koer 1. käsu peale peatub. Kui koer peatub alles esimese lisakäsu peale ja lamab, võetakse maha 2,5p. Kui koer peatub alles teise lisakäsu peale ja lamab, võetakse maha 3,5p.

Lamamine häiritud olukorras: on täpsustatud, et juhul kui koer liigub lamama paneku kohast rohkem kui 3 meetrit enne ettenähtud ajahetke, on võimalik anda kuni 50% harjutuse hindest (teised võimalikud vead arvestatakse eelnevalt maha). Teine koer peab olema lõpetatud vastavalt:

IPO-1: 3. harjutuse
IPO-2: 4. harjutuse
IPO-3: 5. harjutuse (seni: osaliste punktide saamiseks pidi olema lõpetanud 6. harjutuse)

Kaitse

Üldine: on rõhutatud, et üheski koormusfaasides ei tohi koer lasta ennast koormusest mõjutada ja peab kõigi kaitseharjutuste kestel näitama täielikku, energilist ja eelkõige stabiilset/püsivat haaret.

Varjete paiknemine: on rõhutatud, et kõigis astmetes (IPO-1–3) peab platsil olema 6 varjet.

Põhinõuded hindamisel: kogu kaitseosa vältel tuleb arvesse võtta koera instinktiomadusi, esesekindlust ja koormusetaluvust, samuti haardekäitumist ja juhitavust. Koer peab näitama oma olemusega, et ta otsib pidevalt varrukamehega vastasseisu ja teeb seda enesekindlalt.

On rõhutatud, et puudusi järgnevate tähtsate hindamiskriteeriumide osas tuleb vastavalt hinnata:

 • Rünnakutele reageerides ei ole koer enesekindel ja laseb ennast koormusest mõjutada, puudujäägid lahtilaskmiseni püsiva tugeva, täieliku ja rahuliku haarde osas.
 • Koormusest mõjutada laskmine koormusfaasi ajal
 • Puudujäägid tähelepaneliku, dominantse ja varrukamehe lähedal valvamise osas.

Kaitseharjutused ja nende eest antavad punktid (sulgudes punktid senise eeskirja järgi):

Harjutus IPO-1 IPO-2 IPO-3
Varrukamehe otsimine risteldes 5 p 5 p 10 p
Valvamine ja haukumine 15 p (10) 15 p (10) 15 p (10)
Põgenemisürituse takistamine 20 p 15 p (10) 10 p
Rünnak koerale valvamise ajal 30 p (35) 20 p 15 p (20)
Selja tagant konvoeerimine - 5 p 5 p
Rünnak selja tagant konvoeerimiselt - - (30) 20 p (15)
Rünnak koerale liikumiselt 30 p 20 p 15 p (10)
Rünnak koerale valvamise ajal - 20 p (-) 15 p (20)
Kokku 100 p 100 p 100 p

Rahvuslik kennelorganisatsioon võib otsustada, kas nuudiga koormamise test on osa kaitseharjutustest või mitte (vastavate harjutuste kirjeldustes on see siiski sees). (seni: Riikides, kus nuudiga koormamise test on seadusega keelatud, võib IPO eksami või võistluse viia läbi ilma selle elemendita.)

Raporteerimine: raporteerimiseks sobib, kui koerajuht võtab algasendi ristlemise harjutuseks (näoga kohtuniku suunas) ja tõstab käe. Pärast kohtunikult loa saamist on lubatud võtta uus algasend, pöörates varje poole. (seni:

a) Raporteerimiseks võtab koerajuht koos koeraga kohtuniku ees algasendi.

b) Pärast raporteerimist võtab ta algasendi harjutuse “varrukamehe otsimine risteldes” alustamiseks (ning võtab koeralt jalutusrihma ära, IPO-1).

c) Algasendist saadetakse koer pärast kohtunikult loa saamist ristlema.)

Varrukamehe poolt harjutuse lõpetamine: harjutustes rünnak koerale valvamise ajal ja rünnak koerale liikumiselt peab varrukamees jääma seisma nii, et koer jääb seljaga koerajuhi poole.

Valvamine: kõigi harjutuste puhul on rõhutatud, et valvamine peab olema enesekindel ja dominantne.

IPO-1 astmes on lubatud mitmes kohas koer rihma otsa panna. Soovi korral võib harjutused läbi viia ka ilma rihmata.

Ristlemine: IPO-1: koer saadetakse otse 6. varjesse, kus asub varrukamees.

Juhul kui koer võetakse ristlemise ajal kõrvale algasendisse, antakse harjutuse eest 0 p, kaitseosa jätkub. Kui see juhtub teist korda, siis kaitseosa katkestatakse. (seni: Kui koerajuht võtab ristlemise harjutuse jooksul koera käsuga algasendisse, loetakse kaitseosa lõpetatuks, katkestamine)

Valvamine ja haukumine: IPO-1 astmes on lubatud minna varjes haukuva koera kõrvale ja võtta koer käsuga „istu“ algasendisse ning seejärel rihma otsa panna ja liikuda rihma otsas kõrval kõndiva koeraga varjest välja kutsumiseks märgistatud kohta. Juhul kui koer kutsutakse varjest välja, pannakse ta seejärel algasendis rihma otsa (seni: analoogne tegevus toimus ilma rihmata).

On rõhutatud, et koer ei tohi ennast valvamise ja haukumise ajal segada lasta ei kohtunikust ega lähenevast koerajuhist.

Juhul kui koer haarab varjes olles varrukast ja ei lase lahti, saab koerajuht tulla väljakutsumise joonele ja anda sealt ühekordselt käsklused „anna“ ja „siia-kõrval“ (seni: lubatud vaid ühekordne „siia-kõrval“).

Hindamine:
Nõrk, mitte-energiline, pausidega haukumine: rahuldav kuni mitterahuldav (st vähemalt -3,5p, seni: -2p)
Koer ei haugu: mitterahuldav (st vähemalt -6p, seni: -5p)
Varrukamehe segamine: kuni mitterahuldav (seni: -2p)
Varrukast haaramine ja lahtilaskmine alles koerajuhi käsu peale: -14 p (seni: -9p)

Põgenemisürituse takistamine: IPO-1 astmes viiakse koer valvamiseks tähistatud kohta kõrvalkäiguga rihma otsas. Tähistatud kohas võetakse algasendis rihm ära. Koerajuht jääb pärast koera lamama käskimist tema kõrvale (seni: tegevus toimus ilma rihmata. Koerajuht jätab koera lamamisasendis valvama ja liigub varjesse.).

On täpsustatud, et üleminekufaas kestab ca 1 sekund, soblilik aeg koerajuhile "anna" käsu andmiseks on ca 3 sekundit ja valvamisfaas harjutuse lõpus kestab ca 5 sekundit.

Hindamine: on rõhutatud, et haare peab olema täielik.

Rünnak koerale valvamise ajal: IPO-1: harjutuse lõpus võtab koerajuht koera käsuga „istu“ algasendisse ja paneb rihma otsa (seni: tegevus toimus ilma rihmata).

Selja tagant konvoeerimine: on täpsustatud, et konvoeerimistrajektoor ei pea sisaldama nurka.

Distants: koerajuht koos koeraga järgneb varrukamehele ca 8 sammu kaugusel (seni: 5 sammu kaugusel)

IPO-2: selja tagant konvoeerimiselt rünnakut ei toimu. Kohtuniku märguandel jääb varrukamees seisma, koerajuht liigub seejärel koos varrukamehe suhtes tähelepaneliku koeraga varrukamehe kõrvale. Algasendis võetakse varrukamehelt nuut ja järgneb küljelt konvoeerimine (seni: konvoeerimiselt toimus rünnak koerale).

Rünnak koerale liikumise pealt:

Varrukamees võib koera häälega ähvardada alles siis, kui koerajuht on koera rünnaku tõrjumiseks lahti lasknud (seni: platsi keskjoonele jõudes ründab varrukamees ähvardavalt karjudes koerajuhti ja koera).

Harjutuse distants lüheneb kõigis astmetes, varrukamees ei asu IPO-1 ja IPO-2 puhul harjutuse alguses enam varjes:

IPO-1: koerajuht läheb eelmise harjutuse lõpetamise kohast rihma otsas korrektses asendis kõrval kõndiva koeraga ca 30 sammu punkti, kus võetakse algasend pikamaarünnaku harjutuse jaoks. Seejärel keerab ta ümber, võtab koera algasendisse istuma ja eemaldab rihma. Varrukamees ründab koera. Kohtuniku märguandel laseb koerjuht koera lahti koos käsklusega rünnaku tõrjumiseks.

(seni: koerajuht läheb koos vabalt kõrval käiva koeraga tähistatud punkti, mis asub platsi keskjoonel esimese varjega kohakuti. Kohtuniku märguandel tuleb varrukamees varjest välja ja jookseb platsi keskjooneni. Keskjoonele jõudes pöördub varrukamees koerajuhi poole ning ründab jooksutempot muutmata ähvardavalt karjudes ja selgelt ähvardavaid liigutusi tehes koerajuhti ja koera. Niipea, kui varrukamees on jõudnud koerajuhist ja koerast umbes 40 kuni 30 sammu kaugusele, laseb koerajuht kohtuniku märguandel koera käsklusega rünnaku tõrjumiseks lahti.)

IPO-1: harjutuse lõpus võtab koerajuht koera käsuga „istu“ algasendisse ja paneb rihma otsa (seni: tegevus toimus ilma rihmata).

IPO-2: koerajuht läheb vabalt korrektses asendis kõrval kõndiva koeraga ca 30 sammu punkti, kus võetakse algasend pikamaarünnaku harjutuse jaoks.

(seni: koerajuht läheb koos vabalt kõrval käiva koeraga tähistatud punkti, mis asub platsi keskjoonel esimese varjega kohakuti. Kohtuniku märguandel tuleb varrukamees varjest välja ja jookseb platsi keskjooneni. Keskjoonele jõudes pöördub varrukamees koerajuhi poole ning ründab jooksutempot muutmata ähvardavalt karjudes ja selgelt ähvardavaid liigutusi tehes koerajuhti ja koera. Niipea, kui varrukamees on jõudnud koerajuhist ja koerast umbes 50 kuni 40 sammu kaugusele, laseb koerajuht kohtuniku märguandel koera käsklusega rünnaku tõrjumiseks lahti.)

On täpsustatud, et IPO-2 ja IPO-3 astmetes kestab valvamine ca 5 sekundit.

IPO-3: muus osas jääb harjutus samaks, välja arvatud distants, mis on 40-50 sammu (seni:  Niipea, kui varrukamees on jõudnud koerajuhist ja koerast umbes 60 kuni 50 sammu kaugusele, laseb koerajuht kohtuniku märguandel koera käsklusega rünnaku tõrjumiseks lahti.)

Rünnak koerale valvamise ajal: astmetes IPO-2 ja IPO-3 (seni: ainult IPO-3).

Kaitseosa lõpetamine: Pärast varrukamehest eemaldumist ja koera rihma otsa panemist tuleb liikuda hinnangu kuulamise kohta selliselt, et koer on kontrolli all (seni: kontrolli all olemise nõue puudus).

BH

Vabalt kõrvalkõnd: koosneb vaid varasema skeemi 1. ja 2. sirgest, st pärast tempovahetust ja järgnevat 15 sammu võetakse algasend, mis lõpetab harjutuse (seni: sama skeem nagu rihmata kõrvalkäigul)

Istuma jäämine: koerajuht võib ise valida, kas anda käsk "istu" peatudes või liikumise pealt (seni: koerajuht peatub, võtab algasendi ja annab seejärel koerale käsu „istu“).

Lamama jäämine: koerajuht võib ise valida, kas anda käsk "lama" peatudes või liikumise pealt (seni: koerajuht peatub, võtab algasendi ja annab seejärel koerale käsu „lama“).

BgH

BgH-1 eelduseks on läbitud BH test. Astmed tuleb üldjuhul läbida järjekorras 1-2-3, kuid BgH-3 pääseb osalema ka siis, kui sooritatud on IPO-1 või SK1 (alternatiivina BgH-2 tulemusele)

BgH-1 harjutused:

 1. Kõrvalkõnd rihmaga (30 punkti)
 2. Vabalt kõrvalkõnd (30 punkti)
 3. Liikumiselt istuma jäämine (15 punkti)
 4. Lamamine ja juurdekutsumine (15 punkti)
 5. Lamamine häiritud olukorras (10 punkti)

BgH-2 harjutused:

 1. Kõrvalkõnd rihmaga (20 punkti)
 2. Vabalt kõrvalkõnd (20 punkti)
 3. Liikumiselt istuma jäämine (15 punkti)
 4. Lamamine ja juurdekutsumine (15 punkti)
 5. Toomine (10 punkti)
 6. Edasi saatmine (10 punkti)
 7. Lamamine häiritud olukorras (10 punkti)

BgH-3 harjutused:

 1. Vabalt kõrvalkõnd (20 punkti)
 2. Liikumiselt istuma jäämine (10 punkti)
 3. Lamamine ja juurdekutsumine (10 punkti)
 4. Liikumiselt seisma jäämine (10 punkti)
 5. Toomine (15 punkti)
 6. Toomine üle A-tõkke (140 cm) (15 punkti)
 7. Edasi saatmine (10 punkti)
 8. Lamamine häiritud olukorras (10 punkti)

Harjutused 2–6 toimuvad kohtuniku poolt loositud järjekorras. Kõik osalejad läbivad harjutused samas järjekorras. Võimalikud variandid on:

Variant 1: harjutused 2 - 4 - 5 - 6 - 3
Variant 2: harjutused 4 - 3 - 6 - 2 - 5
Variant 3: harjutused 6 - 4 - 5 - 3 - 2
Variant 4: harjutused 3 - 2 - 6 - 5 - 4
Variant 5: harjutused 5 - 6 - 3 - 2 - 4